AktualnościUstal skład i wytypuj strzelca z Legią

Ustal skład i wytypuj strzelca z Legią

W niedzielę Jagiellonia zmierzy się na stadionie przy Słonecznej z Legią Warszawa. Z tej okazji zachęcamy Was do wzięcia udziału w naszych konkursach – „Wytypuj pierwszego strzelca” oraz „Ustal skład na Legię”. Czekają na Was atrakcyjne nagrody – szalik z podpisem zdobywcy bramki oraz FM 2021!

Maile z propozycjami składu należy słać na adres konkurs@jagiellonia.pl. W tytule musi znajdować się formułka „Ustal skład na Legię”, a w treści typowana przez Was jedenastka. Zwycięży osoba, która najszybciej wskaże prawidłowy skład na mecz z ekipą z Warszawy. Nagrodą będzie gra FM 21.

Zgłoszenia przyjmujemy od dnia 13.02 (sobota) od godziny 17:00 do 14.02 (niedziela) do godziny 15:30. Wszystkie e-maile nadesłane przed lub po tym czasie oraz te błędnie wypełnione nie wezmą udziału w zabawie.

§ 1 Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Ustal skład na Legię”

1. Organizatorem konkursu jest Jagiellonia Białystok S.S.A.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wiadomości e-mail z wytypowaną wyjściową jedenastką Jagiellonii Białystok na mecz 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2020/21 Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa na adres konkurs@jagiellonia.pl.
3. Odpowiedź musi znajdować się w treści wiadomości e-mail. Inne formy odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
4. O końcowej klasyfikacji decyduje poprawność, a później czas udzielonej odpowiedzi.
5. Konkurs „Ustal skład na Legię” rozpoczyna się w dniu 13.02 2021 roku o godzinie 17:00. Zgłoszenia są przyjmowane do 14.02 do godziny 15:30. Wszelkie zgłoszenia, które spłyną poza tym czasem nie wezmą udziału w zabawie.
6. Każdy uczestnik (jeden adres mailowy) może zagłosować w jednym konkursie tylko raz. W przypadku dwóch różnych typów oba są uznawane za nieważne.
7. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie jagiellonia.pl, ponadto zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu konkursu drogą mailową na adres, z którego została nadesłana odpowiedź konkursowa.
8. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy klubu Jagiellonia Białystok S.S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
9. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, w tym danych przekazywanych w trakcie zgłoszeń do udziału w Konkursie oraz w trakcie jego trwania (dalej jako dane osobowe) jest Organizator konkursu, tj. Jagiellonia Białystok SSA z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.
2. Organizator konkursu umożliwia kontakt za pomocą e-maila: klub@jagiellonia.pl, za pomocą telefonu: 85 665 21 00, drogą pocztową: ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.
3. Organizator konkursu powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: inspektor@jagiellonia.pl; numeru tel.: 85 665 21 00; adresu korespondencyjnego: ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.
4. Dane osobowe będą/mogą być przetwarzane:
1) w celu związanym z udziałem w Konkursie, w tym wyłonienia zwycięzcy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);
2) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym rozpatrywaniem reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzania Konkursu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora konkursu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
a w przypadku zwycięstwa w Konkursie lub zajęcia dalszego miejsca, za które zgodnie z niniejszym Regulaminem przysługuje Uczestnikowi konkursu nagroda, ponadto w następujących celach:
3) w celu związanym z wydaniem nagrody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
4) w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach podatkowych i o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Organizatora konkursu, podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora konkursu usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
6. Organizator konkursu nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po zakończeniu tego okresu:
1) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
a w przypadku zwycięstwa w Konkursie lub zajęcia dalszego miejsca, za które zgodnie z Regulaminem przysługuje Uczestnikowi konkursu nagroda, ponadto:
2) przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej, określonych w przepisach prawa.
8. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wycofania zgody na udział w Konkursie w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Organizator konkursu zaznacza, że pomimo wycofania zgody, dane osobowe Uczestnika konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora konkursu w celach szczegółowo opisanych w pkt 4 powyżej, których przetwarzanie odbywa się w oparciu o podstawy prawne, inne niż zgoda, które zostały tam również szczegółowo określone.
9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
10. W przypadkach określonych przepisami prawa, Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
11. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że Organizator konkursu naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
12. Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa lub zajęcia dalszego miejsca, za które zgodnie z niniejszym Regulaminem przysługuje nagroda, do czynności związanych z wydaniem nagrody. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie uczestnictwo w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa lub zajęcia dalszego miejsca, za które zgodnie z niniejszym Regulaminem przysługuje nagroda, wydanie nagrody.
13. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem uczestnika Konkursu, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Organizator konkursu informuje, że z uwagi na fakt, że dane osobowe Uczestnika konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora konkursu do celów wynikających jego z prawnie uzasadnionego interesu, Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika konkursu.

——————————————————————————————————————–

Maile na konkurs „Wytypuj pierwszego strzelca” należy wysyłać na adres konkurs@jagiellonia.pl. W temacie powinna pojawić się minuta, w której golkiper Legii zostanie zmuszony do kapitulacji. Zwycięży osoba, która najszybciej wskaże strzelca oraz prawidłowo wytypuje minutę pierwszej bramki dla podopiecznych Bogdana Zająca.

Nagrodą w naszej zabawie jest szalik z podpisem zdobywcy bramki.

tytule e-maila wysyłanego na adres konkurs@jagiellonia.pl muszą znajdować się:
BRAMKA: nazwisko strzelca – xx. minuta
Przykład: BRAMKA: Puljić – 13. minuta
Wszystkie e-maile, które zostaną błędnie wypełnione nie wezmą udziału w zabawie.
KAŻDY MOŻE GŁOSOWAĆ TYLKO RAZ (jeden adres mailowy traktowany jest jako jedna osoba)!

§ 1 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wytypuj pierwszego strzelca z Legią”

1. Organizatorem konkursu jest Jagiellonia Białystok S.S.A.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wiadomości e-mail z nazwiskiem strzelca pierwszego gola dla Jagiellonii oraz minutą gola w meczu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2020/21 Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa na adres konkurs@jagiellonia.pl.
3. Odpowiedź musi znajdować się w temacie wiadomości e-mail. Inne formy odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
4. O końcowej klasyfikacji decyduje poprawność, a później czas udzielonej odpowiedzi.
5. Konkurs „Wytypuj pierwszego strzelca z Legią” rozpoczyna się w dniu 13.02 2021 roku o godzinie 17:00. Zgłoszenia są przyjmowane do 14.02 do godziny 17:30. Wszelkie zgłoszenia, które spłyną poza tym czasem nie wezmą udziału w zabawie.
6. W przypadku niestrzelenia gola przez drużynę Jagiellonii Białystok konkurs pozostanie nierozstrzygnięty.
7. Każdy uczestnik (jeden adres mailowy) może zagłosować w jednym konkursie tylko raz. W przypadku dwóch różnych typów oba są uznawane za nieważne.
8. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie jagiellonia.pl, ponadto zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu konkursu drogą mailową na adres, z którego została nadesłana odpowiedź konkursowa.
9. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy klubu Jagiellonia Białystok S.S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
10. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, w tym danych przekazywanych w trakcie zgłoszeń do udziału w Konkursie oraz w trakcie jego trwania (dalej jako dane osobowe) jest Organizator konkursu, tj. Jagiellonia Białystok SSA z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.
2. Organizator konkursu umożliwia kontakt za pomocą e-maila: klub@jagiellonia.pl, za pomocą telefonu: 85 665 21 00, drogą pocztową: ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.
3. Organizator konkursu powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: inspektor@jagiellonia.pl; numeru tel.: 85 665 21 00; adresu korespondencyjnego: ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.
4. Dane osobowe będą/mogą być przetwarzane:
1) w celu związanym z udziałem w Konkursie, w tym wyłonienia zwycięzcy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);
2) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym rozpatrywaniem reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzania Konkursu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora konkursu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
a w przypadku zwycięstwa w Konkursie lub zajęcia dalszego miejsca, za które zgodnie z niniejszym Regulaminem przysługuje Uczestnikowi konkursu nagroda, ponadto w następujących celach:
3) w celu związanym z wydaniem nagrody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
4) w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach podatkowych i o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Organizatora konkursu, podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora konkursu usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
6. Organizator konkursu nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po zakończeniu tego okresu:
1) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
a w przypadku zwycięstwa w Konkursie lub zajęcia dalszego miejsca, za które zgodnie z Regulaminem przysługuje Uczestnikowi konkursu nagroda, ponadto:
2) przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej, określonych w przepisach prawa.
8. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wycofania zgody na udział w Konkursie w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Organizator konkursu zaznacza, że pomimo wycofania zgody, dane osobowe Uczestnika konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora konkursu w celach szczegółowo opisanych w pkt 4 powyżej, których przetwarzanie odbywa się w oparciu o podstawy prawne, inne niż zgoda, które zostały tam również szczegółowo określone.
9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
10. W przypadkach określonych przepisami prawa, Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
11. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że Organizator konkursu naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
12. Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa lub zajęcia dalszego miejsca, za które zgodnie z niniejszym Regulaminem przysługuje nagroda, do czynności związanych z wydaniem nagrody. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie uczestnictwo w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa lub zajęcia dalszego miejsca, za które zgodnie z niniejszym Regulaminem przysługuje nagroda, wydanie nagrody.
13. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem uczestnika Konkursu, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Organizator konkursu informuje, że z uwagi na fakt, że dane osobowe Uczestnika konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora konkursu do celów wynikających jego z prawnie uzasadnionego interesu, Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika konkursu.

Kontakt

Jagiellonia Białystok S.S.A.

b Poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00