AktualnościPrzyjdź na mecz z Wartą, zgarnij FM 2022

Przyjdź na mecz z Wartą, zgarnij FM 2022

Wybierasz się na mecz z Wartą? Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania mamy grę FM 2022. Jak tego dokonać? Wystarczy, że weźmiesz udział w naszym konkursie na zdjęcie z trybun!

Wystarczy zrobić zdjęcie sobie i wysłać w wiadomości prywatnej na nasz profil na Facebooku. Uwaga, na wasze fotki czekamy do końca I połowy! Wybrane fotografie zostaną zaprezentowane w przerwie spotkania z mielczanami na stadionowych telebimach.

Regulamin konkursu „ Przyjdź na mecz, zgarnij FM-a! ”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 21, 15-101 Białystok, zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs polega na wyłonieniu trzech osób, które wykonają najlepsze zdjęcia prezentujące autoportret na Stadionie Miejskim w Białymstoku ( dalej „Konkurs”) podczas meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy sezonu 2021/22 Jagiellonia Białystok – Warta Poznań.

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu 27.02 2022 roku zgłoszą swoje prace do uczestnictwa w Konkursie.

4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. W przypadku osób niepełnoletnich, warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wraz z pracą konkursową na adres wskazany w § 2 pkt. 2 Regulaminu, kopii popisanego przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie uczestnika będącego osobą niepełnoletnią, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego Regulaminu.

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów Organizatora. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz Organizatora, który ich zatrudnia bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 5 powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

8. Organizator ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia niniejszego Konkursu.

§ 2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs prowadzony jest w dniach 27.02 – 02.03 2022 roku. Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez uczestnika drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.com, jako wiadomość do Oficjalnej Strony Jagiellonii Białystok na portalu Facebook.com (@JagielloniaBialystok1920), w dniu 27.02 2022 roku, pracy konkursowej zawierającej zdjęcie, przy czym przesłane zdjęcie musi:

– zostać wykonane indywidualnie przez uczestnika Konkursu; Zdjęcia przyjmujemy w dniu 27.02 2022 do godziny 13:15

– zostać wykonane na trybunach Stadionu Miejskiego w Białymstoku

– prezentować osobę/ osoby obecne na meczu Jagiellonia – Warta Poznań z 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy sezonu 2021/22

3. Przesłanie prac przez uczestnika Konkursu zgodnie z  pkt 2 powyżej jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach, które zostały przesłane w ramach Konkursu.

4. Przesłanie prac na adres podany w pkt 2 powyżej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu Konkursu.

5. Wzięcie udziału w Konkursie przez uczestnika oznacza, iż uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

6. Zgłoszenie prac do udziału w Konkursie przez uczestnika może nastąpić wyłącznie indywidualnie przez uczestnika, przy czym uczestnik może nadesłać dowolną liczbę zdjęć.

7. Prace przesłane niezgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu lub po terminie wskazanym w pkt 1 powyżej nie będą przyjmowane i nie biorą udziału w Konkursie.

8. Organizator nie zwraca prac nadesłanych przez uczestników w Konkursie.

§ 3 PRAWA DO ZDJĘĆ

1. Przesyłając zdjęcie do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
a. wypowiedź stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do zdjęć i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone. Uczestnik gwarantuje, iż w czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich;
b. korzystanie ze zdjęć zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, prawa, dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania.

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące zdjęć zgłoszonych do Konkursu przez uczestnika, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich, osobistych lub majątkowych.

3. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek naruszeń lub roszczeń przez osoby trzecie, co do praw przysługujących do przesłanego przez uczestnika w ramach Konkursu zdjęcia, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tego zdjęcia z Konkursu.

4. Uczestnik z chwilą przesłania zdjęcia do Organizatora, zgodnie z § 2 ust.2 niniejszego Regulaminu,  w celu zgłoszenia do Konkursu – udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji, na korzystanie z zdjęcia w ramach stron internetowych, portali, serwisów.

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że licencja, zezwolenia i zgody, o których mowa powyżej wydane są bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla uczestnika i innych podmiotów  uprawnionych do zdjęcia, w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie.

6. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do wykonanych przez niego zdjęć  i nimi dysponowania. Organizator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania opracowań zdjęć i do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie opisanym w Regulaminie.

§ 4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY

1. Spośród nadesłanych przez uczestników zdjęć, komisja konkursowa wybierze spośród nich maksymalnie 3 najlepsze, które następnie zostaną zaprezentowane na telebimie w trakcie meczu, a później również opublikowane na oficjalnym koncie Jagiellonii Białystok S.S.A. na portalu facebook.com, gdzie zostaną poddane głosowaniu przez internautów.

2. Głosowanie przez internet będzie odbywać się na oficjalnym koncie Jagiellonii Białystok S.S.A. na portalu facebook.com poprzez klikanie na ikonkę „Lubię to!” pod konkretnym zdjęciem, w dniach od 28.02 do 02.03 2022 roku do godziny 15:00

3. O ostatecznym wyniku Konkursu zadecydują internauci, wyłaniając spośród maksymalnie trzech zdjęć, wybranych zgodnie z pkt 1 powyżej, jedną zwycięską fotografię.

4. O pierwszym miejscu w Konkursie decyduje ilość głosów oddanych przez internautów w terminie wskazanym w pkt 2 powyżej.

5. W przypadku, gdy na więcej niż jedno zdjęcie zgłoszone do Konkursu oddana zostanie przez internautów taka sama ilość głosów – wówczas o wyborze zwycięzcy spośród tych zdjęć decyduje komisja konkursowa.

6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na oficjalnym koncie Jagiellonii Białystok S.S.A. na portalu facebook.com w dniu 02.03 2022 roku.

7. Najlepsze zdjęcia (trzy pierwsze miejsca) zostanie nagrodzone w następujący sposób:
a. Nagroda za pierwsze miejsce: gra FM 22
b. Nagroda za drugie miejsce: zestaw upominków
c. Nagroda za trzecie miejsce: zestaw upominków

8. Nagrody zostaną wydane według wyboru Organizatora, poprzez przesłanie ich na adres zwycięzcy przesyłką pocztową, kurierską lub dostarczenie bezpośrednio na jego adres. Nagrody mogą zostać wydane również w siedzibie Organizatora. Nagrody zostaną wydane w terminie maksymalnie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników zgodnie z Regulaminem lub wypełnienia przez uczestnika, który zajął I, II lub III miejsce w Konkursie obowiązków określonych w Regulaminie, tj. tych wskazanych w  pkt. 11 poniżej.

9. Nagrody, które nie zostały przyznane uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Organizatora. Uczestnik nie może żądać wypłacenia mu równowartości nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do zwrotu nagrody lub wymiany nagrody na inną.

10. W Konkursie zabronione jest stosowanie przez uczestnika jakichkolwiek mechanizmów wpływających w sztuczny sposób na wynik rywalizacji w Konkursie, w szczególności przekazywanie lub oferowanie korzyści osobom trzecim w zamian za oddanie głosu (w tym zwłaszcza tzw. „kupowanie głosów”). Stosowanie takich rozwiązań powoduje dyskwalifikację uczestnika oraz odebranie nagród, jeśli zostały bądź miały zostać Uczestnikowi przyznane. Organizator ma prawo nie zaliczać do wyniku Konkursu głosów, które zostały uzyskane z naruszeniem Regulaminu.

§ 5 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu winny być zgłaszane wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt. 1 Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.

2. Reklamacja, aby była ważna, powinna również zawierać: imię, nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny oraz e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do uczestnika/uprawnionego składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail.

5. Spory odnoszące się i wynikające ze sposobu przeprowadzenia Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, w tym danych przekazywanych w trakcie zgłoszeń do udziału w Konkursie oraz w trakcie jego trwania (dalej jako dane osobowe) jest Organizator konkursu, tj. Jagiellonia Białystok SSA z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.

2. Organizator konkursu umożliwia kontakt za pomocą e-maila: klub@jagiellonia.pl, za pomocą telefonu: 85 665 21 00, drogą pocztową: ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.

3. Organizator konkursu powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: inspektor@jagiellonia.pl; numeru tel.: 85 665 21 00; adresu korespondencyjnego: ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.

4. Dane osobowe będą/mogą być przetwarzane:
1) w celu związanym z udziałem w Konkursie, w tym wyłonienia zwycięzcy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);
2) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym rozpatrywaniem reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzania Konkursu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora konkursu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
a w przypadku zwycięstwa w Konkursie lub zajęcia dalszego miejsca, za które zgodnie z niniejszym Regulaminem przysługuje Uczestnikowi konkursu nagroda, ponadto w następujących celach:
3) w celu związanym z wydaniem nagrody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
4) w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach podatkowych i o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Organizatora konkursu, podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora konkursu usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

6. Organizator konkursu nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po zakończeniu tego okresu:
1) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
a w przypadku zwycięstwa w Konkursie lub zajęcia dalszego miejsca, za które zgodnie z Regulaminem przysługuje Uczestnikowi konkursu nagroda, ponadto:
2) przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej, określonych w przepisach prawa.

8. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wycofania zgody na udział w Konkursie w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Organizator konkursu zaznacza, że pomimo wycofania zgody, dane osobowe Uczestnika konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora konkursu w celach szczegółowo opisanych w pkt 4 powyżej, których przetwarzanie odbywa się w oparciu o podstawy prawne, inne niż zgoda, które zostały tam również szczegółowo określone.

9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

10. W przypadkach określonych przepisami prawa, Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

11. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że Organizator konkursu naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

12. Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa lub zajęcia dalszego miejsca, za które zgodnie z niniejszym Regulaminem przysługuje nagroda, do czynności związanych z wydaniem nagrody. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie uczestnictwo w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa lub zajęcia dalszego miejsca, za które zgodnie z niniejszym Regulaminem przysługuje nagroda, wydanie nagrody.

13. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem uczestnika Konkursu, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Organizator konkursu informuje, że z uwagi na fakt, że dane osobowe Uczestnika konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora konkursu do celów wynikających jego z prawnie uzasadnionego interesu, Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika konkursu.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego uczestnika prawa do nagrody. W takim przypadku Komisja jest uprawniona do wyboru nowego zwycięzcy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

2. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok) oraz na www.jagiellonia.pl. 

3. Zmiany niniejszego Regulaminu Organizator będzie ogłaszał na oficjalnej stronie internetowej www.jagiellonia.pl. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych uczestników.

4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.

Kontakt

Jagiellonia Białystok S.S.A.

b Poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00